Upozornění pro klienty - pravidla v návaznosti na aktuální epidemiologickou situaci

Vážení klienti vzhledem k aktuální epidemiologické situaci Vás informujeme o našich provozních záležitostech:

 • Na sjednanou konzultaci přijďte se zakrytými dýchacími cestami v podobě respirátoru.

 • Při příchodu do prostor poradny si dezinfikujte ruce.

 • Pokud se necítíte dobře, zejména pokud máte teplotu a respirační obtíže, tak se telefonicky spojte s příslušnou sociální pracovnicí, která s Vámi domluví jiný termín konzultace.,

 • Děkujeme za pochopení.

 

Mimořádné opatření - realizace skupinových akcí prezenční formou - více informací zde

Opatření v souvislosti s návštěvou skupinové prezenční akce - více informací zde

 

Ředitel poradny vypisuje výběrové řízení na pozici psychologa pro oblast náhradní rodinné péče na pracovišti v Pardubicích. Více informací v záložce Výběrová řízení.

 

 

Poradna pro rodinu Pardubického kraje se po odborné stránce podílí na realizaci projektu "Na počátku záleží". Podrobněji v tiskové zprávě zde. V rámci projektu vznikly také webové stránky www.napocatkuzalezi.cz, které poskytují komplexní informace o problematice a další důležité odkazy na dané téma, kam se mohou děti ale i rodiče v případě potřeby obrátit pro pomoc.

 

KDO JSME?

Poradna pro rodinu Pardubického kraje je příspěvková organizace zřízená na základě zřizovací listiny Krajským úřadem Pardubického kraje.

Poradna pro rodinu Pk poskytuje základní a odborné sociální poradenství (identifikár služby 9873838) a dále poskytuje komplexní služby v oblasti náhradní rodinné péče v působnosti Pardubického kraje. PoradnnPbického kraje je vedena v Registru sociálních služeb spravovaném MPSV ČR.

Čtyři pracoviště Poradny pro rodinu Pk (Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí) umožňují rovnoměrné pokrytí v rámci celého kraje a pro klienty snadnou dosažitelnost.

Co vše lze v naší poradně řešit?

 1. Osobní problematika - osobní a vztahové problémy
 2. Párová problematika - problémy ve vztahu partnerském nebo manželském, předrozvodovou a předrozchodovou problematiku související s úpravou poměrů k nezletilým dětem
 3. Rodinná problematika - vztahy mezi členy rodiny, rodičů a dětí, nesoudržnost rodiny, vícegenerační soužití
 4. Oblast náhradní rodinné péče

Veškeré naše služby jsou ZDARMA - nepotřebujete žádná doporučení, můžete vystupovat anonymně

Poskytujeme služby již přes 40 let, pracujeme týmově, máme bohaté zkušenosti a neustále se vzděláváme

Pracovníci Poradny pro rodinu Pardubického kraje se řídí:

 • Etickým kodexem sociálních pracovníků České republiky
 • Etickým kodexem Asociace manželských a rodinných poradců České republiky

Děláme vše pro odstranění bariér

Pracoviště Poradny pro rodinu Pardubického kraje v Ústí nad Orlicí a ve Svitavách jsou bezbariérová, obě pracoviště jsou umístěna v přízemí budovy. Pracoviště v Pardubicích sídlí v prvním patře budovy, na schodišti je však k dispozici plošina umožňující bezbariérový přístup. Pracoviště v Chrudimi je umístěno ve druhém patře budovy, kde prozatím není možné zajistit bezbariérový přístup. Po telefonické či písemné domluvě však zaměstnanci poradny zajistí náhradní bezbariérové prostory v blízkosti pracoviště. Pro pomoc v komunikaci se zájemcem s výrazným kognitivním deficitem či se specifickou smyslovou vadou využívá poradna služeb a pomoci jiných zařízení a organizací specializujících se na daný deficit. Poradna pro rodinu Pardubického kraje je schopna zajistit služby či speciální pracovníky, kteří pomohou při jednání s klientem s kognitivním či smyslovým deficitem. Na pracovišti v Pardubicích je možné realizovat konzultace v anglickém jazyce, pro další cizí jazyky a na všech ostatních pracovištích je nutné, aby si klient zajistil tlumočníka.

Ochrana osobních údajů

Poradna pro rodinu Pardubického kraje zpracovává osobní údaje (dále OÚ) dle Nařízení Evropské unie č. 2016/679 (GDPR). Údaje získává v nezbytném rozsahu důležitá pro plnění povinností. Každý jednotlivec má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u Úřadu pro ocharnu osobních údajů a má právo požadovat přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování OÚ. Souhrn osobních údajů, účel a postupy související s jejich zpracováním jsou součástí interní směrnice organizace „Směrnice o ochraně osobních údajů“. Text je k nahlédnutí umístěn v kanceláři asistentky poradny na pracovišti v Pardubicích.

Důležité odkazy

Pravidla pro podávání námětů, připomínek, vyjádření zpětné vazby v dotaznících

Naší snahou je, abyste se v poradně cítili dobře a v bezpečí, abyste se mohli bez obav svěřovat se svými starostmi a problémy, a především abychom Vám dokázali účinně pomáhat. Budeme rádi, když vyjádříte míru své spokojenosti s našimi službami vyplněním dotazníku, který můžete vhodit do poštovní schránky, která je k dispozici na všech pracovištích u vchodových dveří. Jeho vyplněním nám pomůžete získat pro nás tak důležitou zpětnou vazbu o naší práci.

Dodržujte bezpečnost během Vaší návštěvy v poradně. Za bezpečnost dětí po dobu návštěvy v Poradně pro rodinu Pk jsou zodpovědní zákonní zástupci dítěte, případně doprovod dětí.

Pravidla pro podávání stížností

Klient má právo podat stížnost, není – li spokojen se způsobem, průběhem, kvalitou poskytovaných služeb nebo přístupem pracovníka. Podání stížnosti ze strany klienta nebude mít žádný negativní vliv na další poskytování služby.
Stížnost lze podat následující formou:

 • Ústně: osobně nebo zprostředkovaně přes zástupce na všech pracovištích poradny
 • Písemně na adresu: PhDr. Roman Miletín, ředitel Poradny pro rodinu Pk, Mozartova 449, 530 09 Pardubice
 • E-mailem: reditel@poradnapardubice.cz
 • Anonymně: vhozením do schránky nacházející se u vchodových dveřích Gymnázia, Mozartova 449, 530 09 Pardubice

Stížnost přijímá kterýkoli pracovník Poradny pro rodinu Pk, který ji neprodleně předává řediteli organizace, který následně stížnost vyřizuje.

V čekárnách všech pracovišť je k dispozici k nahlédnutí Směrnice č. 3/2006 K přijímání stížností na kvalitu nebo způsob poskytování služby.