Služby v oblasti náhradní rodinné péče (NRP)

Poslání:

Posláním Poradny pro rodinu Pardubického kraje v oblasti náhradní rodinné péče je podílet se na odborném posuzování zájemců o přijetí dítěte do náhradní rodinné péče, zajišťovat jejich odbornou přípravu před přijetím dítěte do rodiny a prostřednictvím komplexního odborného poradenství podporovat rodiny, které již dítě do své péče přijaly.

Cíle:

Naše činnosti v oblasti náhradní rodinné péče směřují k těmto cílům:

 • Na  základě  odborného posouzení  garantovat  optimální  vývoj  přijatého   dítěte v rodině a    zároveň  nepoškodit  a  zachovat funkční  stávající  rodinný systém  rodiny,   která  o  přijetí   dítěte do  NRP  žádá
 • prostřednictvím příprav před přijetím dítěte do rodiny přispět k získání   potřebných znalostí, dovedností a    kompetencí  souvisejících s přijetím dítěte do rodiny a s následnou péčí a výchovou dětí v NRP
 • odborným poradenstvím a podporou náhradních rodičů napomáhat k vytvoření stabilního a podnětného prostředí, tak, aby byl zajištěn příznivý vývoj dětí v NRP

Cílová skupina:

Naše služby jsou určeny:

 • osobám, které podaly žádost o zařazení do evidence osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny vedené Krajským úřadem Pardubického kraje
 • osobám,   které  podaly   žádost  o    svěření dětí  do   hostitelské   péče nebo   tzv.  přímo  na základě   řízení u příslušného   okresního soudu
 • osobám pečujícím, osobám v evidenci a osobám, kterým již bylo svěřeno dítě do NRP v rámci Pardubického kraje a požádají PPR Pk o poradenskou pomoc po přijetí dítěte do NRP
 •  dětem v NRP v Pardubickém kraji, které samy či prostřednictvím náhradních rodičů žádají o odbornou pomoc PPR Pk
 • rodinám osob pečujících, v evidenci a rodinám osob, kterým již bylo svěřeno dítě do NRP v Pardubickém kraji, pokud PPR Pk požádají o odbornou pomoc
 • všem dětem, které žijí v rodinách osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny
 • dětem  v ústavní  péči, kde   je zvažováno a  prověřováno   umístění  do     náhradní  rodinné  péče

Zásady naší činnosti:  

 1. zásada bezplatnosti – činnosti poskytované pracovníky Poradny pro rodinu Pardubického kraje v rámci hlavní činnosti jsou poskytované zdarma
 2. zásada diskrétnosti – informace zjištěné při práci s klientem nesdělujeme bez jeho souhlasu třetím osobám. Výjimkou jsou situace, kdy je nám příslušným právním předpisem (zákon o sociálně-právní ochraně dětí, trestní zákon a trestní řád) uložena oznamovací povinnost
 3. Zásada bezpečnosti a odbornosti – PPR Pk garantuje oboustranně bezpečný způsob poskytování SPO, klade důraz na další vzdělávání zaměstnanců a pravidelné hodnocení zaměstnanců i poskytování služeb
 4. Zásada transparentnosti – veškerá činnost poskytovatele je průhledná, je o ní zajištěna dostatečná informovanost, která umožňuje odbornou diskuzi i veřejnou kontrolu

Seznam činností na základě pověření:

            PPR Pk na základě pověření vydaném Krajským úřadem Pardubického kraje vykonává na území Pardubického kraje tyto činnosti v oblasti SPO:

 • zajišťuje  odborné  posouzení  pro  žadatele  o   náhradní  rodinnou péči
 • zajišťuje přípravy fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny k přijetí dítěte do rodin
 • poskytuje fyzickým osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelům nebo pěstounům poradenskou  pomoc související s osvojením dítěte nebo se svěřením dítěte do pěstounské péče
 • poskytuje doplňkovou činnost v souladu s ustanovením § 27 odst. 2 písm. g), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,  kdy organizace  může  vykonávat za úhradu tyto činnosti v oblasti   NRP – mimoškolní výchova a vzdělávání,   pořádání   kurzů,  školení, včetně   lektorské  činnosti  a  to pro  pěstouny,   kteří  mají   uzavřené  dohody o  výkonu pěstounské   péče

PPR Pk informuje o svém poslání, cílech a činnostech v oblasti náhradní rodinné péče na svých webových stránkách, na nástěnce u  školící   místnosti  v čekárně  poradny pro rodinu Pk   na pracovišti v Pardubicích a každoročně ve zprávě o činnosti Poradny za daný příslušný rok. Dále také ústně při osobním jednáním s klienty a    žadateli   o  NRP. Dětem jsou informace o poskytovaných službách  předávány  úměrně jejich  věku osobně sociální pracovnicí PPR Pk či psychologem NRP.