Náhradní rodinná péče - Posuzování a přípravy

Posláním Poradny pro rodinu Pardubického kraje je podílet se na odborném posuzování zájemců o přijetí dítěte do náhradní rodinné péče, zajišťovat jejich odbornou přípravu před přijetím dítěte do rodiny a prostřednictvím komplexního odborného poradenství podporovat rodiny, které již dítě do své péče přijaly.

Cílem je:

  • prostřednictvím odborného posouzení a příprav před přijetím dítěte do rodiny přispět k získání znalostí a dovedností souvisejících s přijetím dítěte do rodiny a s následnou péčí a výchovou dětí v NRP
  • odborným poradenstvím a podporou náhradních rodičů napomáhat k vytvoření stabilního a podnětného prostředí, tak, aby byl zajištěn příznivý vývoj dětí v NRP


Věnujeme se různým oblastem NRP (adopce, pěstounská péče, pěstounská péče na přechodnou dobu, hostitelská péče).

Obrátit se na nás může:

  • ten, kdo uvažuje o NRP
  • ten, kdo má již podanou žádost o NRP
  • ten, kdo má již svěřené dítě v rámci NRP
  • děti z rodin, ve kterých NRP probíhá (přijaté i biologické)
  • širší rodina náhradních rodičů

Posouzení a příprava žadatelů o NRP probíhá ve spolupráci s Krajským úřadem Pardubického kraje, popř. místně příslušnými OSPODy. Spolupracujeme ale i s celou řadou dalších institucí (ZDVOPy, dětské domovy, doprovázející organizace, soudy, lékaři, psychologové aj.)

Termíny skupinových posouzení i příprav jsou zveřejňovány na našich webových stránkách. Sestavování skupin účastníků a volba termínů jejich pořádání je však v kompetenci Krajského úřadu Pardubického kraje.

O všech krocích, které v rámci posouzení a příprav budou následovat, jsou klienti předem i průběžně informováni.