Náhradní rodinná péče - Dohody o výkonu pěstounské péče

Posláním Poradny pro rodinu Pardubického kraje je provázet pěstounské rodiny a podporovat je ve vytváření bezpečného a podnětného prostředí pro přijaté děti.

Cílem doprovázení je:

 • provázet rodiny řešením náročných situací pří péči o svěřené děti
 • nabízet odborné sociální, psychologické, právní a jiné poradenství
 • umožnit rodinám vzájemné setkávání a sdílení svých zkušeností
 • podporovat rodiny v navazování a rozvíjení kontaktu dětí s biologickou rodinou a pomáhat při realizaci kontaktů
 • nabídkou vhodných vzdělávacích aktivit umožnit pěstounům prohlubovat si své znalosti a dovednosti ve výchově a péči o děti

Průběh doprovázení:

 • minimálně 1x za dva měsíce se s rodinou setkáváme v místě jejich bydliště nebo na jiném předem domluveném místě a sdílíme průběh pěstounské péče
 • během těchto setkání se věnujeme i dětem, zajímáme se o jejich potřeby, zájmy, úspěchy
 • nabízíme pěstounům různé typy vzdělávacích aktivit – jednodenní semináře, víkendové vzdělávací pobyty, on-line semináře, vhodnou literaturu
 • nabízíme dětem víkendové a prázdninové pobyty
 • hledáme společně s pěstouny vhodné odborné služby
 • pomáháme se zprostředkováním kontaktu dětí s biologickou rodinou, hledáme a nabízíme vhodné prostory pro realizaci kontaktů a asistenci při těchto kontaktech
 • spolupracujeme s OSPODy a dalšími odborníky