Jak probíhá příprava žadatelů v náhradní rodinné péči?

Přípravy žadatelů o náhradní rodinnou probíhají obvykle skupinovou formou. Přispívají žadatelům k získání potřebného základu znalostí a dovedností souvisejících s výchovou přijatého dítěte v náhradní rodině. Současně také podporují motivaci budoucích pěstounů a osvojitelů ke spolupráci s odborníky a k dalšímu vzdělávání.
V rámci přípravy jsou začleněny vzdělávací bloky a interaktivní besedy na téma: náhradní rodinná péče, její formy a vzájemná prostupnost, zdravotní stav dětí v NRP, vývojová psychologie a psychopatologie, teorie attachmentu, práce s identitou dítěte v NRP, předávání dětí do biologické rodiny či do dalších forem NRP, práce náhradního rodiče s vlastními zdroji a limity.
Teoretické a diskuzní bloky jsou prokládány praktickými sebezkušenostními technikami. Také diskutujeme zkušenosti a životní praxi s několika osvojitelskými či pěstounskými rodinami.

Časový rozsah přípravy je stanovený zákonem č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí:
– pro osvojení nejméně 48 hodin
– pro dlouhodobou pěstounskou péči nejméně 48 hodin
– pro přechodnou pěstounskou péči nejméně 72 hodin.
Ve výjimečných případech a na žádost Krajského úřadu Pardubického kraje mohou žadatelé absolvovat individuální formu přípravy.