Poradenství

Poslání

Posláním odborného sociálního poradenství v ambulantní formě, jejímž poskytovatelem je Poradna pro rodinu Pardubického kraje, je poskytnutí pomoci formou psychologického poradenství osobám, kteří se díky problémům v osobních, partnerských, rodinných či mezilidských vztazích dostali do nepříznivé sociální situace a nemohou využít služby komerčních psychologů. Tato pomoc je poskytována podle individuálních potřeb osob tak, aby kvalita jejich života doznala pozitivních změn.
Sociální služba odborné sociální poradenství zahrnuje základní činnosti stanovené pro tuto službu zákonem o sociálních službách. Těmito činnostmi jsou:
          - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
          - sociálně terapeutické činnosti,
          - pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Nepotřebujete odborná doporučení.  Služby jsou poskytovány bezplatně, na požádání anonymně.  Uživatel  služby,   kterému byla   spolupráce  s poskytovatelem   doporučena  či nařízena  jinou  institucí (zejm.  soudem, OSPOD),  pozbývá  možnost   využívat  služby anonymně.

Cíle služby

Obecným cílem Poradny pro rodinu Pardubického kraje je poskytnout klientovi:
          - základní sociální poradenství (pomoc při spolupráci s dalšími institucemi),
          - sociálně-právní poradenství,
          - krizovou intervenci,
          - prostor ke sdílení své či rodinné situace a vyjádření svých emocí,
          - získání informací potřebných k řešení situace, ve které se nachází,
          - podporu a vedení ke zvládnutí obtížné situace,
          - konzultace mediačního charakteru se zaměřením na řešení rozvodové a rozchodové situace rodičů s nezletilými dětmi.

Základním cílem je poskytnout klientům dostatek informací, aby se uměli sami rozhodnout a získali náhled na svou situaci a byli schopni řešit své problémy samostatně.
Dalším cílem je vyhledávat osoby, které potřebují odbornou pomoc a nabídnout jim možnost využít odborné sociální poradenství.
Dalším cílem je mít spokojené klienty a jednat v jejich zájmu a zvýšit počet konzultací, které budou primárně vycházet z žádosti zájemce, nikoliv jiné instituce.

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou jednotlivci, páry, rodiny (klienti mladší 18 let musí být při prvním kontaktu s Poradnou pro rodinu Pardubického kraje v doprovodu zákonného zástupce), nacházející se v náročné životní situaci, kterým se nedaří na základě vlastních sil ani za pomoci okolí krizi zvládnout. Jedná se o osoby bez rozdílu pohlaví, národnosti, sexuální orientace, náboženského, sociálního zařazení i místa bydliště. Cílovou skupinou jsou osoby, které přichází dobrovolně ze své vlastní vůle, nebo jsou doporučeni jinou institucí, popř. jim bylo OSP nařízeno a oni chtějí dobrovolně a na základě znalostí svých práv a povinností tuto službu využít.

Zásady poskytovaných služeb

ODBORNOST - Poskytované sociální služby jsou prováděny odbornými pracovníky (manželský a rodinný poradce, sociální pracovník, psycholog), kteří odpovídají svými kvalifikačními předpoklady zákonem stanoveným požadavkům (§ 110 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění). Manželští a rodinní poradci splňují kvalifikační požadavky Asociace manželských a rodinných poradců ČR.
BEZPLATNOST - Poskytované sociální služby jsou prováděny bez úhrady (dle § 72 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách), jsou pro klienty bezplatné.
DŮVĚRNOST A BEZPEČÍ - Poskytovatel sociální služby je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, se kterými se setkají při výkonu svého povolání, a to i po ukončení pracovního procesu. Toto ukládá § 100 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a Zákoník práce. Výjimky stanovuje platná legislativa. Klienti mohou vystupovat i anonymně bez udání osobních údajů.
RESPEKT A NESTRANNOST - Poskytovatel respektuje osobnost klienta, jeho přání a požadavky, respektuje jeho právo na vyjádření své vůle ve všech oblastech poskytované služby, a to např. formou připomínek nebo stížnosti v případě nespokojenosti se službou. Služby základního a odborného sociálního poradenství jsou poskytované všem lidem (cílovým skupinám) bez rozdílu rasy, pohlaví, zdravotního postižení, sexuální orientace, politické příslušnosti, světonázorové orientace, sociálního statutu apod. Pomoc a podpora jsou poskytovány bez předpojatosti a zaujatosti a bez ovlivnění politickým a náboženským přesvědčením poskytovatele.
PODPORA AKTIVNÍHO PŘÍSTUPU KLIENTA - Poskytovatel podporuje aktivní podíl klientů na dosažení stanoveného cíle, ve svém působení vytváří takové podmínky, aby se klient nestal závislým na poskytované službě, ale naopak se postupně osamostatňoval a vlastními silami se začlenil do přirozeného společenství.
NEZÁVISLOST - Poradna pro rodinu Pardubického kraje poskytuje klientům služby nezávisle na státních nebo jiných organizacích včetně těch, od nichž získává finanční prostředky na činnost.

Poskytované služby

Poradna pro rodinu Pardubického kraje pomáhá řešit tyto nepříznivé sociální situace:
          - krizové a psychické obtíže u jednotlivců (samota, nemoc, úmrtí v rodině, ztráta zaměstnaní, vývojové a situační změny, obtíže ve vztazích),
          - partnerský vztah procházející krizí (problematická komunikace, vztahová krize, nevěra, žárlivost, narušení intimního soužití atd.),
          - rodina ohrožena ztrátou rodinných vazeb,
          - rodina ohrožena rozvodem a jeho následky (rodičovský konflikt, obtížná komunikace mezi rodiči, neshody mezi rodiči o úpravě péče o děti po rozvodu/rozchodu, dítě nechce být v kontaktu s jedním z rodičů, syndrom zavrženého rodiče, snížení rodičovských kompetencí v důsledku prožívání rozvodu),
          - rodina ohrožena životními návyky a rizikovým způsobem života,
          - rodina ohrožena chudobou, nezaměstnaností, sociálním vyloučením,
          - dítě ohroženo rozvodovou či porozvodovou situací,
          - dítě ohroženo sníženou rodičovskou odpovědností či sníženými rodičovskými kompetencemi,
          - dítě s vývojovými krizemi, emočními obtížemi,
          - dítě a rodina po traumatickém zážitku,
          - rodiny hledající vhodný výchovný přístup k dítěti,
          - dítě v náhradní rodinné péči nebo v ústavní výchově,

Maximální kapacita služby

Maximální kapacita služby odborného sociálního poradenství je 50 konzultací na jeden pracovní den. Tato kapacita je součet možných konzultací na pracovišti v Pardubicích, Chrudimi, Ústí nad Orlicí a Svitavách.

Způsob poskytování služby

Poradenství je poskytováno ambulantně v rámci konzultací. Konzultace jsou na objednání. Zájemci o službu se mohou do poradny objednat telefonicky, písemně, elektronicky – emailem, či osobně. Telefonicky či osobně se lze do poradny objednat každý pracovní den v čase 8, 00 až 11, 00 hodin. V horním panelu „Kontakty“ si zájemce u službu vybere pracoviště, na které by chtěl být objednán. Sociální pracovnice požádá zájemce o službu o stručný popis obtíží a požádá zájemce také o poskytnutí základních kontaktních údajů. Po domluvě bude zájemce u službu informován o konkrétním termínu konzultace a také o tom, u jakého poradce bude konzultace probíhat. V případě osobní problematiky je délka konzulta obvykle 50 minut, v případě párové problematiky je délka konzultace obvykle od 50 minut do 90 minut. V případě rodinné problematiky je délka konzultace od 50 minut do 120 minut. Konzultace odborného sociálního poradenství probíhají pod vedením poradce (psychologa či psychoterapeuta), konzultace základního sociálního poradenství probíhají pod vedením sociálního pracovníka. Při první konzultaci s klientem poradce projedná nejen to, co jej tíží, ale navrhne i další postupy spolupráce. Klient se sám může rozhodnout a určit, zda-li mu stačí pouze jedna konzultace, případně se dohodne s poradcem na další – krátkodobé či dlouhodobé spolupráci. Poradce s klientem sestaví individuální plán, který obsahuje: cíl, délku a způsob spolupráce. Společně s poradcem poté klient individuální plán průběžně vyhodnocuje a případně mění dle potřeby. Preferovány jsou osobní konzultace, tedy „face to face“, konzultace s klienty však mohou být také telefonické, „on – line“ přenosem, či prostřednictvím e-mailů – tedy elektronické služby.