Co děti a mladiství řeší?

Vztahové problémy

  • problémy v rodinných vazbách (v komunikaci s rodiči, se sourozenci, s novými partnery rodičů nebo jejich dětmi…)
  • problémy ve vrstevnickém prostředí (sociální či komunikační obtíže, pocity neporozumění, odlišnosti, potíže s autoritami, potíže s adaptací na nové prostředí…)
  • problémy partnerské u adolescentů (konfliktní vztahy, komunikace, obtíže v oblasti sexuality)
  • emocionální problémy
  • úzkostné stavy, zvýšená senzitivita, výkyvy nálad, poruchy chování, poruchy sebehodnocení, sebevnímání, sebepoškozování
  • následky traumatizujících událostí nebo zatěžujících prožitků (např. rozvod, ztráta)
  • psychosomatické problémy související s emočně vypjatými událostmi/situacemi či vztahy
  • poruchy chování (nezabýváme se prací s dětmi s poruchou učení)

Problémy spojené s přechodem do jiné životní fáze

  • problémy související s úkoly daného věkového období nebo přechodem mezi vývojovými obdobími (puberta, nástup do školy, změna bydliště, osamostatňování, vztahy s partnery)