A další

Témata jsou volena s respektem k aktuálním potřebám adolescentů, dotýkají se vztahů ve vrstevnických skupinách, ve škole, partnerských vztahů, sebevědomí a sebehodnocení, komunikace v rodině, psychického zdraví. Cílem je pozitivní osobní rozvoj, sdílení zkušeností, upevnění psychického zdraví
a prevence nežádoucích psychosociálních jevů.

Bližší informace:
Mgr. Marie Slezáčková, tel.: 606 051 531, marie.slezackova@poradnapardubice.cz