Poradenství

Cíle a cílová skupina, okruh osob

Cílem Poradny pro rodinu Pardubického kraje je poskytnout klientům (partnerům, snoubencům, manželům, rodinám a jednotlivcům), kteří bez pomoci společnosti nemohou překonat obtížnou životní situaci nebo nepříznivé životní poměry, psychologické poradenství, poradenské, psychoterapeutické a sociálně – právní služby. V důvěrném a bezpečném prostředí pomoci klientům při hledání vlastního reálného řešení tak, aby byli schopni porozumět své situaci a našli řešení těžkostí partnerského, rodinného soužití a mezilidských vztahů. 

Cílovou skupinou jsou jednotlivci, páry, rodiny (klienti mladší 18 let musí být při prvním kontaktu s Poradnou pro rodinu Pardubického kraje v doprovodu zákonného zástupce), nacházející se v náročné životní situaci, kterým se nedaří na základě vlastních sil ani za pomoci okolí krizi zvládnout. Jedná se o osoby bez rozdílu pohlaví, národnosti, sexuální orientace, náboženského, sociálního zařazení i místa bydliště. 

Dosahování cíle se odvíjí od klientovy aktuální zakázky, od jeho individuálně určených potřeb, nelze vždy předem konkrétně určit, jakým způsobem bude cíle dosahováno. Stanovení zakázky probíhá během konzultací. Poradce se s klientem domluví na zakázce a klient si sám určí, zda se další spolupráce bude odvíjet navrženým směrem, nebo spolupráci ukončí. Pokud klient získal v průběhu konzultací dostatek informací a naplnil svá očekávání, spolupráce je po dohodě ukončena. Pokud se klient rozhodne dál spolupracovat s poradcem, počet konzultací je rozšířen podle klientovi potřeby. Klientovi zakázky a požadavky se mohou v průběhu konzultací měnit.

 

Cíl Poradny pro rodinu Pardubického kraje

Cílem Poradny pro rodinu Pardubického kraje je jedinec, který dokáže bez pomoci instituce či jiných pomocných nástrojů řešit svoji životní situaci sám, popřípadě za pomoci okolí a rodiny, nikoliv za pomoci vnějších elementů. Tyto vnější elementy jsou specifické tím, že prvotně nejsou přirozenou součástí lidského života, nejsou součástí partnerské dvojice a nejsou ani součástí rodinného celku klienta. Tyto vnější elementy mají funkci monitorovací, přikazující a nebo funkci prostředníka. Těmito vnějšími elementy se myslí například okresní soudy, krajské soudy, odbory sociální péče, policie apod. Cílem PPR Pk je jedinec, který dokáže zvládnout a poradit si v jednotlivých životních situacích bez těchto vnějších elementů. Jedině pak může předat tento jedinec svým potomkům vhodný vzorec chování, ve kterém potomci vidí správný směr chování, komunikace mezi rodiči a mezi dalšími členy rodiny a tyto potomci pak mohou zahájit plnohodnotný partnerský a rodinný život také bez pomoci vnějších elementů, protože si ze své původní rodiny odnesli správné vzorce chování a tudíž dokáží jednotlivé životní situace řešit také bez pomoci vnějších elementů.
 

Rozsah a forma pomoci

Rozsah a forma pomoci a podpory poskytnuté prostřednictvím poradenských služeb je v souladu s lidskou důstojností. Pomoc vychází z individuálních potřeb klientů, působí na osoby aktivně, podporuje rozvoj jejich samostatnosti, motivuje je k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé situace, a posiluje jejich sociální začleňování. Služby poradny jsou poskytovány v souladu s lidskými právy a základními svobodami. 

Konečným cílem sociálních služeb je posílit člověka natolik, aby v nepříznivé životní situaci mohl zůstat rovnocenným členem společnosti a využíval jejich přirozených zdrojů, mohl žít nezávisle, v kontaktu s ostatními lidmi a v přirozeném sociálním prostředí. Cílem je posílit člověka natolik, aby sociální služby v běžném životě nepotřeboval a nebo aby je potřeboval jen v nezbytně nutném rozsahu.
 

Poradna pro rodinu Pardubického kraje nabízí následující služby:

 • partnerské, předmanželské a manželské poradenství
 • rodinné poradenství a rodinnou terapii
 • rozvodové a porozvodové poradenství
 • individuální poradenství a psychoterapii
 • první psychologickou pomoc v krizových životních situacích
 • poradenství v oboru závislosti
 • sociální poradenství a základní sociálně-právní poradenství
 • poskytování psychologických konzultací v oblasti mezilidských vztahů pro zaměstnance a studenty organizací
 • preventivní programy (protidrogové působení, rodinná výchova) pro školy
 • právní poradenství pro stávající klienty v oblasti občanského, bytového, rodinného práva u pí Mgr. Münsterové (externí advokátka) - objednání je možné po tel. kontaktu u soc. pracovnic (Mgr. Dočkalíková, Bc. Anderlová), popř. po dohodě s manželským a rodinným poradcem
 • od dubna 2019 nabízí Poradna pro rodinu Pk poradenství v anglickém jazyce
   

Způsob poskytování sociálních služeb

Poradna pro rodinu Pardubického kraje poskytuje služby klasifikované jako odborné sociální pradenství. Toto poradenství je poskytováno v rámci konzultací. Konzultace jsou na objednání. Klienti se mohou objednat telefonicky, písemně (např. emailem) či osobně. Délka konzultací je individuální, dá se ale obecně říci, že v případě osobní problematiky je délka konzultace cca 1 hodina, v případě párové problematiky je délka konzultace cca od 60 minut do 90 minut, v případě rodinné problematiky je nutno nejprve zmapovat situaci, poté se stanovuje a plánuje další spolupráce, délka konzultací apod. 

Konzultace probíhají za přítomnosti odborného pracovníka (v případě odborného sociálního poradenství je to psycholog, v případě základního sociálně- právního poradenství je to sociální pracovník). Není vyyjímkou, že odborný pracovník doporučí klientovi či žadateli o službu využití dalších možností odborné pomoci. Rozhodnutí, zda-li tak klient či žadatel  o službu učiní, je ryze v rukou klienta či žadatele o službu.

Konzultace jsou poskytovány na adresách jednotlivých poboček, v kancelářích jednotlivých poradců. Forma poskytování sociální služby je ambulantní.

 

Zásady služby poskytované PPR Pk


1) Zásada bezplatnosti

2) Zásada diskrétnosti

3) Zásada nestrannosti

4) Zásada nezávislosti

5) Zásada Individuálního přístupu ke klientům a poskytování služby dle osobních potřeb
Zaměstnanci PPR Pk uplatňují individuální přístup ke každému klientovi, sociální služba je klientovi poskytována na základě dohodnutých osobních cílů, klient může kdykoliv, bez udání důvodu, službu ukončit a nebo si společně s terapeutem naplánovat změnu poskytované služby, změnu cíle.

6) Zásada podpory samostatnosti, nezávislosti, soběstačnosti klientů a nezbytná míra péče
Klient je při řešení problému podporován, je motivován k tomu, aby získal základní předpoklady a dovednosti k řešení problému za pomoci své vlastní osoby, nikoliv k tomu, aby se stal na službě závislý.

7) Zásada respektování vlastní volby klienta
Klient sám rozhoduje o svém vlastním životě, o svých volbách. Je respektován jeho názor. Služba nepřebírá odpovědnost za činy klienta, pracuje se s riziky a respektuje se jejich přiměřená míra. Klient je vždy poučen o možnostech a následcích jeho jednání, je motivován k tomu, aby sám vyhodnotil, která varianta řešení je pro jeho osobu v daném čase a za daných podmínek nejvýhodnější, poslední krok, tzn. volba, je však pevně v rukou klienta.

8) Zásada přistupování k uživatelům jako k rovnocenným partnerům
Klient a poradce vystupují jako rovnocenní partneři, práce je založena na podpoře a kooperaci. Pokud je to nezbytné ke zdárnému plnění služby, klient si sám určí okamžik, kdy je třeba, aby poradce zaujal direktivní roli. Klient může z této pozice kdykoliv vystoupit.

9) Zásada vnímání osoby uživatele ve všech souvislostech
Klient je brán jako osoba samostatně jednající, svobodně rozhodující. Je třeba brát klienta jako osobu, která má mnoho rolí, nikoliv jen roli klienta vyžadujícího službu. Klientova role může být dále i rolí rodiče, dítěte, zaměstnance, vedoucího, příbuzného, pozůstalého, pacienta, manžela…

10) Zásada týmové spolupráce
Profesionalita poskytovaných služeb vychází z týmové spolupráce všech zainteresovaných osob uvnitř i vně poskytovatele, důraz je přitom kladen na vzájemný dialog a dohodu.

11) Zásada odpovědnosti poskytovatele
Role jednotlivých zaměstnanců PPR Pk zapojených do poskytování sociálních služeb jsou jasně definovány, včetně příslušných kompetencí a z toho plynoucích odpovědností.

12) Zásada bezpečnosti a odbornosti poskytovaných služeb
Poskytovatel garantuje oboustranně bezpečný způsob poskytování služeb a jejich kvalitu, klade důraz na další vzdělávání zaměstnanců a pravidelné hodnocení zaměstnanců i poskytování služeb.

13) Zásada transparentnosti při poskytování služeb
Veškerá činnost poskytovatele je průhledná, je o ní zajištěna dostatečná informovanost, která umožňuje odbornou diskuzi i veřejnou kontrolu.


Principy služby poskytované PPR Pk


bezplatnost =  poradenské služby jsou poskytovány bezplatně
nestrannost =  služby jsou poskytovány všem osobám, které se na Poradnu pro rodinu Pardubického kraje obrátí bez rozdílu věku, národnosti, pohlaví, zdravotního postižení, náboženského vyznání, politické příslušnosti, sociálního statusu, sexuální orientace apod. Pomoc a rady jsou poskytovány bez předpojatosti a bez ovlivnění vlastními názory, politickým a náboženským přesvědčením poradce
nezávislost =  poradna poskytuje uživatelům služby nezávisle na státních či jiných organizacích, které Poradnu pro rodinu Pardubického kraje finančně zajišťují
diskrétnost =  poradci jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních a citlivých údajích uživatelů i o skutečnostech souvisejících se třetími osobami, o kterých se dozvěděli v souvislosti s výkonem své poradenské činnosti, včetně toho, že uživatel Poradnu pro rodinu Pardubického kraje navštívil. Poradce je zbaven povinnosti mlčenlivosti pouze v případě, že by se dozvěděl o jednání, které je v rozporu s platnými právními předpisy. Jakékoliv údaje může poradce poskytnout třetí osobě pouze na základě souhlasu podepsaného uživatelem, který může vystupovat i anonymně nebo v zastoupení Poskytnutí informací může být prolomeno dle pokynů metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (Informace o nové úpravě prolomení povinnosti mlčenlivosti poskytovatelů sociálních služeb od 1.1.2014 )
 

Poslání PPR Pk


Posláním Poradny pro rodinu Pardubického kraje je poskytovat odborné psychologické poradenství a obecné a odborné sociální poradenství partnerům, manželům, rodinám a jednotlivcům při řešení jejich problémů.
Cílovou skupinou jsou jednotlivci, páry, rodiny (klienti mladší 18 let musí být při prvním kontaktu s Poradnou pro rodinu Pardubického kraje v doprovodu zákonného zástupce), nacházející se v náročné životní situaci, kterým se nedaří na základě vlastních sil ani za pomoci okolí krizi zvládnout. Jedná se o osoby bez rozdílu pohlaví, národnosti, sexuální orientace, náboženského, sociálního zařazení i místa bydliště.
Poradna pro rodinu Pardubického kraje poskytuje psycho-sociální služby občanům, kteří se dostali do obtížných životních situací a mají problémy v osobních, partnerských, rodinných a mezilidských vztazích. Záměrem a posláním PPR Pk je nabízet a poskytovat klientům poradenskou a základní sociálně právní pomoc tak, aby řešení těchto obtížných situací zvládli a aby kvalita jejich života doznala pozitivních změn.

 

Druh poskytované služby

Poradna pro rodinu Pardubického kraje je příspěvková organizace zřizovaná Krajským úřadem Pardubického kraje, na základě zřizovací listiny podepsané hejtmanem Michalem Rabasem.
Poradna pro rodinu Pardubického kraje poskytuje odborné sociální poradenství (identifikátor 9873838).
IČO organizace: 750 640 06
Poradna pro rodinu Pardubického kraje je vedena v Registru sociálních služeb spravovaným MPSV ČR.

Kde nás najdete

Pardubice


Mozartova 449
530 09 Pardubice

Objednávaní klientů

tel:
466 263 080
tel:
603 273 948
Objednávaní po telefonu je možné pouze v čase od 8 do 11 hodin.
email:
pardubice@poradnapardubice.cz

Konzultační hodiny

Po, St 800-1100 1200-1700
Út, Čt 800-1100 1200-1400
800-1200

Chrudim

Svitavy

Ústí nad Orlicí


Copyright Poradna pro rodinu pardubického kraje 2012 Administrace