Náhradní rodinná péče

 

Poslání

Posláním Poradny pro rodinu Pardubického kraje v oblasti náhradní rodinné péče je podílet se na odborném posuzování zájemců o přijetí dítěte do osvojení či pěstounské péče, zajišťovat jejich odbornou přípravu před přijetím dítěte do rodiny a prostřednictvím komplexního odborného poradenství provázet a podporovat rodiny, které již dítě do své péče přijaly.

 

Cíle

Naše činnosti v oblasti náhradní rodinné péče směřují k těmto cílům:

 • prostřednictvím odborného posouzení a příprav před přijetím dítěte do rodiny přispět k získání znalostí a dovedností souvisejících s přijetím dítěte do roiny a s následnou péčí a výchovou dětí v NRP
 • odborným poradenstvím a podporou náhradních rodičů napomáhat k vytvoření stabilního a podnětného prostředí, tak, aby byl zajištěn příznivý vývoj dětí v NRP
 • provázet rodiny, které s PPR Pk uzavřely Dohodu o výkonu pěstounské péče procesem pěstounské péče od přijetí dítěte do rodiny až do ukončení pěstounské péče
 • nabídnout nebo zprostředkovat pěstounům a dětem možnost sdílet své zkušeností a rozvíjet a prohlubovat své znalosti a kompetence k výkonu pěstounské péče
 • podporovat kontakt dětí v pěstounské péči s rodiči a osobami blízkými a formou přípravy a asistence u kontaktu samotného napomáhat k tomu, aby kontakt byl pro děti bezpečný a přínosný
 • pomáhat rodičům při řešení výchovných či jiných problémů souvisejících s péčí o dítě

 

Cílová skupina

Naše služby jsou určeny:

 • osobám, které podaly žádost o zařazení do evidence osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny vedené Krajským úřadem Pardubického kraje
 • osobám pečujícím a osobám v evidenci, které s PPR Pk uzavřely dohodu o výkonu pěstounské péče
 • osobám pečujícím, osobám v evidenci a osobám, kterým již bylo svěřeno dítě do NRP v rámci Pardubického kraje a požádají PPR Pk o poradenskou pomoc po přijetí dítěte do NRP
 • dětem v NRP v Pardubickém kraji, které samy či prostřednictvím náhradních rodičů žádají o odbornou pomoc PPR Pk
 • rodinám osob pečujících, v evidenci a rodinám osob, kterým již bylo svěřeno dítě do NRP v Pardubickém kraji, pokud PPR Pk požádají o odbornou pomoc
 • všem dětem, které se na PPR Pk obrátí a požádají o pomoc

 

Zásady naší činnosti (čím se řídíme při dosahování cílů)

 1. zásada bezplatnosti
 2. zásada diskrétnosti
 3. zásada nestrannosti
 4. zásada nezávislosti
 5. zásada respektování vlastní volby klienta
 6. zásada přístupu ke klientům jako k rovnocenným partnerům – klient a poradce vystupují jako rovnocenní partneři, práce je založena na podpoře a kooperaci
 7. zásada vnímání osoby klienta ve všech souvislostech – klient je brán jako osoba samostatně jednající, svobodně rozhodující. Je třeba brát klienta jako osobu, která má mnoho rolí, nikoliv jen roli klienta
 8. zásada týmové spolupráce – profesionalita poskytovaných služeb vychází z týmové spolupráce všech zainteresovaných osob uvnitř i vně poskytovatele, důraz je přitom kladen na vzájemný dialog a dohodu.
 9. zásada odpovědnosti poskytovatele – role jednotlivých zaměstnanců PPR Pk zapojených do poskytování SPO jsou jasně definovány, včetně příslušných kompetencí a z toho plynoucích odpovědností
 10. zásada bezpečnosti a odbornosti – PPR Pk garantuje oboustranně bezpečný způsob poskytování SPO, klade důraz na další vzdělávání zaměstnanců a pravidelné hodnocení zaměstnanců i poskytování služeb
 11. zásada transparentnosti - veškerá činnost poskytovatele je průhledná, je o ní zajištěna dostatečná informovanost, která umožňuje odbornou diskuzi i veřejnou kontrolu.

V PPR Pk ke každému našemu klientovi přistupujeme vždy s respektem jako k jedinečné lidské bytosti, přičemž dbáme především na:

 • dodržování práv klientů - diskrétnost, bezpečí, zajištění práv lidské svobody, respektování individuality, barvy pleti, handicapu či jiných odlišností
 • individuální přístup - pracovník zajišťuje individuální přístup dle potřeb klienta a dle možností Poradny
 • bezpečné prostředí - příjemné, klidné, bezpečné prostředí v prostorách PPR Pk
 • prvotním zájmem je zájem dítěte
 • Poradna při své odborné činnosti vychází z Úmluvy o právech dítěte a z Listiny základních práv a svobod.

 

Seznam činností na základě pověření

PPR Pk na základě pověření vydaném Krajským úřadem Pardubického kraje vykonává na území Pardubického kraje tyto činnosti v oblasti SPO:

 • poskytuje pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě
 • zajišťuje přípravy fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny k přijetí dítěte do rodiny
 • poskytuje fyzickým osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelům nebo pěstounům poradenské pomoci související s osvojením dítěte nebo se svěřením dítěte do pěstounské péče
 • uzavírá dohody o výkonu pěstounské péče
 • poskytuje osobě pečující, s níž uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče, výchovnou a poradenskou péči při výkonu pěstounské péče a sleduje výkon pěstounské péče.

 

Plán příprav žadatelů o náhradní rodinnou péči (NRP) v roce 2018:

Přípravy žadatelů o NRP v roce 2019 budou probíhat v těchto termínech:

7. 1. - 22. 1. 2019 pěstounská péče dlouhodobá (dokončení přípravy započaté v prosinci 2018)

18. 3. - 27. 3. 2019 osvojení

13. 5. - 13. 6. 2019 pěstounská péče dlouhodobá

20. 5. - 25. 6. 2019 pěstounská péče na přechodnou dobu

Další termíny příprav budou dojednávány ve spolupráci s Krajským úřadem Pardubického kraje a zde následně zveřejněny.

 

Odpolední kluby pro pěstouny 

letáček pdf

Kde nás najdete

Pardubice


Mozartova 449
530 09 Pardubice

Objednávaní klientů

tel:
466 263 080
tel:
603 273 948
Objednávaní po telefonu je možné pouze v čase od 8 do 11 hodin.
email:
pardubice@poradnapardubice.cz

Konzultační hodiny

Po, St 800-1100 1200-1700
Út, Čt 800-1100 1200-1400
800-1200

Chrudim

Svitavy

Ústí nad Orlicí


Copyright Poradna pro rodinu pardubického kraje 2012 Administrace