Náhradní rodinná péče

 

Poslání

 • provádět odborné posuzování žadatelů o přijetí dítěte do osvojení a pěstounské péče        
 • zajišťovat odbornou přípravu žadatelů před přijetím dítěte do rodiny
 • prostřednictvím komplexního odborného poradenství podporovat rodiny, které již dítě do své péče přijaly
 • uzavírat Dohody o výkonu pěstounské péče

Poradna pro rodinu Pardubického kraje má stanoveny cíle, které odpovídají potřebám pardubického regionu a skupinám, jimž jsou služby určeny.

 

Cíle

 • poskytovat fyzickým osobám, které jsou vhodné stát se osvojiteli nebo pěstouny, poradenskou pomoc související s osvojením dítěte nebo se svěřením dítěte do pěstounské péče
 • odborně posoudit a připravit minimálně 40 žadatelů/párů o NRP k přijetí dítěte do rodiny
 • realizovat minimálně 5 kurzů příprav fyzických osob vhodných stát se osvojiteli, pěstouny nebo pěstouny na         přechodnou dobu k přijetí dítěte do rodiny
 • prostřednictvím odborného poradenství prohlubovat kompetence náhradních rodičů k výchově dětí
 • dlouhodobě podporovat a provázet minimálně 25 rodin, které s PPR Pk uzavřely Dohodu o výkonu  pěstounské péče – zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb využíváním technik sociální práce
 • zajistit nebo zprostředkovat rodinám, které s PPR Pk uzavřely Dohodu o výkonu pěstounské péče minimálně  6 jednodenních vzdělávacích akcí, minimálně 3 víkendové vzdělávací pobyty a minimálně 2 respitní víkendové pobyty pro děti
 • pomáhat rodičům při řešení výchovných či jiných problémů souvisejících s péčí o přijaté dítě
 • zvyšovat úroveň informací o NRP v Pardubickém kraji

 

Cílová skupina

Naše služby jsou určeny:

 • osobám, které podaly žádost o zařazení do evidence osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny vedené Krajským úřadem Pardubického kraje
 • osobám pečujícím a osobám v evidenci, které s PPR Pk uzavřely dohodu o výkonu pěstounské péče
 • osobám pečujícím, osobám v evidenci a osobám, kterým již bylo svěřeno dítě do NRP v rámci Pardubického kraje a požádají PPR Pk o poradenskou pomoc po přijetí dítěte do NRP
 • dětem v NRP v Pardubickém kraji, které samy či prostřednictvím náhradních rodičů žádají o odbornou pomoc PPR Pk
 • rodinám osob pečujících, v evidenci a rodinám osob, kterým již bylo svěřeno dítě do NRP v Pardubickém kraji, pokud PPR Pk požádají o odbornou pomoc
 • všem dětem, které se na PPR Pk obrátí a požádají o pomoc

 

Zásady naší činnosti (čím se řídíme při dosahování cílů)

 1. zásada bezplatnosti
 2. zásada diskrétnosti
 3. zásada nestrannosti
 4. zásada nezávislosti
 5. zásada respektování vlastní volby klienta
 6. zásada přístupu ke klientům jako k rovnocenným partnerům – klient a poradce vystupují jako rovnocenní partneři, práce je založena na podpoře a kooperaci
 7. zásada vnímání osoby klienta ve všech souvislostech – klient je brán jako osoba samostatně jednající, svobodně rozhodující. Je třeba brát klienta jako osobu, která má mnoho rolí, nikoliv jen roli klienta
 8. zásada týmové spolupráce – profesionalita poskytovaných služeb vychází z týmové spolupráce všech zainteresovaných osob uvnitř i vně poskytovatele, důraz je přitom kladen na vzájemný dialog a dohodu.
 9. zásada odpovědnosti poskytovatele – role jednotlivých zaměstnanců PPR Pk zapojených do poskytování SPO jsou jasně definovány, včetně příslušných kompetencí a z toho plynoucích odpovědností
 10. zásada bezpečnosti a odbornosti – PPR Pk garantuje oboustranně bezpečný způsob poskytování SPO, klade důraz na další vzdělávání zaměstnanců a pravidelné hodnocení zaměstnanců i poskytování služeb
 11. zásada transparentnosti - veškerá činnost poskytovatele je průhledná, je o ní zajištěna dostatečná informovanost, která umožňuje odbornou diskuzi i veřejnou kontrolu.

V PPR Pk ke každému našemu klientovi přistupujeme vždy s respektem jako k jedinečné lidské bytosti, přičemž dbáme především na:

 • dodržování práv klientů - diskrétnost, bezpečí, zajištění práv lidské svobody, respektování individuality, barvy pleti, handicapu či jiných odlišností
 • individuální přístup - pracovník zajišťuje individuální přístup dle potřeb klienta a dle možností Poradny
 • bezpečné prostředí - příjemné, klidné, bezpečné prostředí v prostorách PPR Pk
 • prvotním zájmem je zájem dítěte
 • Poradna při své odborné činnosti vychází z Úmluvy o právech dítěte a z Listiny základních práv a svobod.

 

Seznam činností na základě pověření

PPR Pk na základě pověření vydaném Krajským úřadem Pardubického kraje vykonává na území Pardubického kraje tyto činnosti v oblasti SPO:

 • poskytuje pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě
 • zajišťuje přípravy fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny k přijetí dítěte do rodiny
 • poskytuje fyzickým osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelům nebo pěstounům poradenské pomoci související s osvojením dítěte nebo se svěřením dítěte do pěstounské péče
 • uzavírá dohody o výkonu pěstounské péče
 • poskytuje osobě pečující, s níž uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče, výchovnou a poradenskou péči při výkonu pěstounské péče a sleduje výkon pěstounské péče.

 

Plán příprav žadatelů o náhradní rodinnou péči (NRP)  v roce 2017:

Osvojení:

22. 2 . - 3. 3. 2017                            
10. 5. - 26. 5. 2017                          
1-2 přípravy plánovány na 2. pololetí (přesné termíny budou upřesněny)

 

Pěstounská péče dlouhodobá:
28. 3. - 26. 4. (27. 4.)
1 příprava na podzim (přesné termíny budou upřesněny)

 

Pěstounská péče přechodná:
1 příprava na konci roku 2017 (přesné termíny budou upřesněny)

Kde nás najdete

Pardubice


Mozartova 449
530 09 Pardubice

Objednávaní klientů

tel:
466 263 080
tel:
603 273 948
Objednávaní po telefonu je možné pouze v čase od 8 do 11 hodin.
email:
pardubice@poradnapardubice.cz

Konzultační hodiny

Po, St800-1100 1200-1700
Út, Čt800-1100 1200-1400
800-1200

Chrudim

Svitavy

Ústí nad Orlicí

Zobrazit větší mapu

Copyright Poradna pro rodinu pardubického kraje 2012 Administrace